Mateusz Orlicki

aplikant adwokacki

Cześć ;) Zajmuję się ochroną danych osobowych i dostarczam usługi, które pozwalają firmom działać bez obawy o naruszenia. Doradzam, jak legalizować biznesowe pomysły i szkolę z ochrony danych.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

RODO

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), to akt prawny o charakterze uniwersalnym, który ma bezpośrednie zastosowanie do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jak czytać RODO?

Poza 99 artykułami, z których wprost wynikają wymogi, obowiązki i uprawnienia, czyli to co administratora danych powinno interesować najbardziej, RODO zawiera także Preambułę. Jak czytać RODO?Preambuła ta, będąca wstępem do rozporządzenia, zawiera jego ogólne cele i zasady. Pomimo, że nie jest stricte źródłem prawa, może niekiedy posiadać kluczowe znaczenie interpretacyjne. Analiza przepisów RODO w kontekście preambuły pozwala zrozumieć, dlaczego przyjęto pewne przepisy i jak należy je stosować.

Dlatego też, na poniżej znajdziesz interaktywny tekst RODO który może Ci ułatwić poruszanie się w przepisach. Pod każdą podstroną, będącą odpowiednikiem artykułu, oprócz przepisu odnajdziesz także motywy preambuły, które treścią odpowiadają danemu przepisowi – a tym samym, pozwalają uwidocznić szerszy kontekst i ułatwić trafną interpretację.

 

INTERAKTYWNY TEKST RODO

Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 1-4)

Artykuł 1. Przedmiot i cele

Artykuł 2. Materialny zakres stosowania

Artykuł 3. Terytorialny zakres stosowania

Artykuł 4. Definicje

Rozdział II. Zasady (art. 5-11)

Artykuł 5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

Artykuł 6. Zgodność przetwarzania z prawem

Artykuł 7. Warunki wyrażenia zgody

Artykuł 8. Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego

Artykuł 9. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

Artykuł 10. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych

Artykuł 11. Przetwarzanie niewymagające identyfikacji

Rozdział III. Prawa osoby, której dane dotyczą (art. 12-23)

Artykuł 12. Przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą

Artykuł 13. Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Artykuł 14. Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Artykuł 15. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Artykuł 16. Prawo do sprostowania danych

Artykuł 17. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Artykuł 18. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Artykuł 19. Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania

Artykuł 20. Prawo do przenoszenia danych

Artykuł 21. Prawo do sprzeciwu

Artykuł 22. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Artykuł 23. Ograniczenia przetwarzania

Rozdział IV. Administrator i podmiot przetwarzający (art. 24-43)

Artykuł 24. Obowiązki administratora

Artykuł 25. Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych

Artykuł 26. Współadministratorzy

Artykuł 27. Przedstawiciele administratorów lub podmiotów przetwarzających niemających jednostki organizacyjnej w Unii

Artykuł 28. Podmiot przetwarzający

Artykuł 29. Przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego

Artykuł 30. Rejestrowanie czynności przetwarzania

Artykuł 31. Współpraca z organem nadzorczym

Artykuł 32. Bezpieczeństwo przetwarzania

Artykuł 33. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu

Artykuł 34. Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

Artykuł 35. Ocena skutków dla ochrony danych

Artykuł 36. Uprzednie konsultacje

Artykuł 37. Wyznaczenie inspektora ochrony danych

Artykuł 38. Status inspektora ochrony danych

Artykuł 39. Zadania inspektora ochrony danych

Artykuł 40. Kodeksy postępowania

Artykuł 41. Monitorowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania

Artykuł 42. Certyfikacja

Artykuł 43. Podmiot certyfikujący

Rozdział V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (art. 44-50)

Artykuł 44. Ogólna zasada przekazywania

Artykuł 45. Przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony

Artykuł 46. Przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń

Artykuł 47. Wiążące reguły korporacyjne

Artykuł 48. Przekazywanie lub ujawnianie niedozwolone na mocy prawa Unii

Artykuł 49. Wyjątki w szczególnych sytuacjach

Artykuł 50. Międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony danych osobowych

Rozdział VI. Niezależne organy nadzorcze (art. 51-59)

Artykuł 51. Organ nadzorczy

Artykuł 52. Niezależność

Artykuł 53. Ogólne warunki dotyczące członków organu nadzorczego

Artykuł 54. Zasady ustanawiania organu nadzorczego

Artykuł 55. Właściwość

Artykuł 56. Właściwość wiodącego organu nadzorczego

Artykuł 57. Zadania

Artykuł 58. Uprawnienia

Artykuł 59. Sprawozdanie z działalności

Rozdział VII. Współpraca i spójność (art. 60-76)

Artykuł 60. Współpraca miedzy wiodącym organem nadzorczym a innymi organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy

Artykuł 61. Wzajemna pomoc

Artykuł 62. Wspólne operacje organów nadzorczych

Artykuł 63. Mechanizm spójności

Artykuł 64. Opinia Europejskiej Rady Ochrony Danych

Artykuł 65. Rozstrzyganie sporów przez Europejską Radę Ochrony Danych

Artykuł 66. Tryb pilny

Artykuł 67. Wymiana informacji

Artykuł 68. Europejska Rada Ochrony Danych

Artykuł 69. Niezależność

Artykuł 70. Zadania Europejskiej Rady Ochrony Danych

Artykuł 71. Sprawozdania

Artykuł 72. Procedura

Artykuł 73. Przewodniczący

Artykuł 74. Zadania przewodniczącego

Artykuł 75. Sekretariat

Artykuł 76. Poufność

Rozdział VIII. Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje (art. 77-84)

Artykuł 77. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Artykuł 78. Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu

Artykuł 79. Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu

Artykuł 80. Reprezentowanie osób, których dane dotyczą

Artykuł 81. Zawieszenie postępowania

Artykuł 82. Prawo do odszkodowania i odpowiedzialność

Artykuł 83. Ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych

Artykuł 84. Sankcje

Rozdział IX. Przepisy dotyczące szczególnych sytuacji związanych z przetwarzaniem (art. 85-91)

Artykuł 85. Przetwarzanie a wolność wypowiedzi i informacji

Artykuł 86. Przetwarzanie a publiczny dostęp do dokumentów urzędowych

Artykuł 87. Przetwarzanie krajowego numeru identyfikacyjnego

Artykuł 88. Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia

Artykuł 89. Zabezpieczenia i wyjątki mające zastosowanie do przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych

Artykuł 90. Obowiązek zachowania tajemnicy

Artykuł 91. Istniejące zasady ochrony danych obowiązujące kościoły i związki wyznaniowe

Rozdział X. Akty delegowane i akty wykonawcze (art. 92-93)

Artykuł 92. Wykonywanie przekazanych uprawnień

Artykuł 93. Procedura komitetowa

Rozdział XI. Przepisy końcowe (art. 94-99)

Artykuł 94. Uchylenie dyrektywy 95/46/WE

Artykuł 95. Stosunek do dyrektywy 2002/58/WE

Artykuł 96. Stosunek do uprzednio zawartych umów

Artykuł 97. Sprawozdania Komisji

Artykuł 98. Przegląd innych aktów prawnych Unii dotyczących ochrony danych

Artykuł 99. Wejście w życie i stosowanie